Thursday, 7 January 2010

نیومده،بروم؟؟

نارسیس نازدونه دخترش را در بامداد 26 امین روز از آبان ماه سال هزار وسیصد و هشتاد و هشت به دنیا آورد دخترک سه کیلو و چهارصد گرم وزن و 50 سانتیمتر قد داشت و بسیار مانکن می نمود اما از آنجا که نارسیس بانو شیر زیاد ندارد دخترکش برخلاف خودش بسیار کم اضافه وزن کرده و در حال حاضر تنها 4300 گرم وزن دارد.
اما نارسیس بانو تا آغاز ماه 9 بارداری تنها 9 کیلو وزن اضافه کرده بود و در ماه نهم 5 کیلو اضافه کرد و به 75 هم رسید و بیست روز پس از زایمان 68 کیلو بود اما از آنجا که در حالحاضر زیاد کردن دردانه نارسیس بسی مهمتر از کم کردن نارسیس است پس اینجا همچنان خاک خواهد خورد.....................

پی نوشت:چی نوشتم؟؟؟؟