Sunday, 29 August 2010

بازگشت

دخترکم 9 ماهش را تمام کرد و 18 ماه از زندگی من برای او گذشت .روزهایی شیرین حالا می خواهم به خودم باز گردم شاید بیشتر از آنکه برای خودم این کار را بکنم برای او این کار را می  کنم قبل از آنکه روزی بهم بگوید : من مامان خوش هیکل می خواهم .

وزن شروعم را نمی نویسم چون خیلی است .و بدون فعال کردن اینجا  شاید پایبندی دائم به رژیم برایم غیر ممکن باشد .پس خواهش می کنم برایم داورانی سختگیر باشید