Monday, 6 September 2010

روز دوم

  یکشنبه:
ساعت خواب و بیداری : منفی
نظم در خوردن: مثبت
کم خوردن : متوسط
ورزش :متوسط
مایعات:مثبت
رسیدگی به خودم: منفی
رسیدگی به خانه : منفی
رسیدگی به کارهایم : منفی
رسیدگی به دخترم :متوسط

به نظرم بهتر از دیروز بودم

No comments: